Årsmøteprotokoll 2020

Årsmøte vart gjennomført via facetime, torsdag den 19. mars.
Desse møtte(via messenger): Siri Kaldhol Melchior, Ole Magnus Melchior, Kåre Hjelle, John Kåre Storås, Petter Melchior, Kari Løvoll Dalhus, Oddmund Dalhus.

 • Årsmøtesaker: 
 • Sak 1: Dei frammøtte er stemmeberettiga.
 • Sak 2: Val av ordstyrar/møteleiar: Oddmund Dalhus samrøystes valt.
 • Sak 3: Kari ELD vald til protokollførar.
 • Sak 4: Underskriving av protokoll: Siri og Kåre.
 • Sak 5: Innkalling til årsmøtet vart godkjent.
 • Sak 6: Saklista vart godkjent.
 • Sak 7: Forretningsorden vart godkjent.
 • Sak 8: Årsmeldingar: 
 • Hyttestyret Rellingsetra
 • Hovudstyret
 • Trim og friidrettsgruppa
 • Skigruppa
 • Alle årsmeldingar vart lesne opp, og godkjente utan merknader.
 • Sak 9: Revidert rekneskap vart samrøystes godkjent. 
 • Sak 10: Det var ingen innkomen saker.
 • Sak 11: Medlemskontingent: Styret la fram forslag på kr.50,- for born, og kr. 100,- for vaksne i medlemskontingent. Forslaget vart samrøystes vedteke av årsmøtet.
 • Sak 12: Forslag på budsjett for 2020 vart godkjent.
 • Sak 13: Idrettslaget sin organisasjonsplan: Vi held fram med den same organiseringa av idrettslaget som tidlegare. 

Sak 14: VAL
14.1: Framlegg til medlemar til styret:
Leiar: Oddmund Dalhus 2020-2022 (leiar for 1år)
Nestleiar: Ole Magnus Melchior 2020-2022
Styremedlemar: Hilde Ljøen Melchior – økonomiansvarleg 2019-2021
Vivian Fjellstad Nydal – leiar trim/friidrettsgruppa 2019-2021
Kari Løvoll Dalhus – leiar skigruppa 2020-2022
Vara: Arne Hollum Relling 2020-2021
Forslaget vart samrøystes vedteke.

14.2: Kontrollutval:
Siri Kaldhol Melchior 2020-2021
Lars Roar Storås 2020-2021
Vara: Bjørn Relling 2020-2021
14.3: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnemne/finne representantar til ting og møte.
14.4: Valkomite:
Leiar: Petter Melchior 2020-2021
Jan Runar Eliassen 2020-2021
Synnøve Hollum Relling 2020-2021
Vara: Pernille Indreeide Dale 2020-2021


Alle forslag til kandidatar vart samrøystes vedteke.
Årsmøtet vart avslutta kl. 21.15.